ระบบจองคิวออนไลน์ (PWA QUEUE)
   ธุรกรรมที่เปิดให้บริการจองคิวออนไลน์คือ
 • ขอติดตั้งประปาใหม่
 • โอนสิทธิ์การใช้น้ำประปา
 • เปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ
 • ยกเลิกการใช้น้ำประปา
 • คืนเงินประกันการใช้น้ำ
 • ตรวจสอบค่าน้ำสูงผิดปกติ
 • ฝากมาตรวัดน้ำ
 • ขอย้ายสถานที่ใช้น้ำ
 • ชำระค่าประสานมาตรวัดน้ำ (ถูกระงับการใช้น้ำ)
 • ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ
 • อื่นๆ
   โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้และค่าธรรมเนียมต่างๆได้ในคู่มือใช้บริการ กปภ. ตาม Link นี้
   ลูกค้าสามารถจองคิวได้วันละ 1 ช่วงเวลาเท่านั้น หากจองคิวมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ระบบจะบันทึกการจองคิวครั้งล่าสุด